Członkostwo, gwarancje i ubezpieczenia

Członkostwo, gwarancje i ubezpieczenia

Członkostwo

Jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, skupiającej przedsiębiorców dążących do zrównoważenia zasad działania systemu gospodarczego. Izba wspomaga przedsiębiorców oraz osoby pragnące założyć własną działalność, udzielając podstawowych informacji ekonomiczno-prawnych.

Należymy do Polskiej Izby Ekologii zabiegającej o efektywną współpracę z instytucjami publicznymi i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. Naszym celem jest: edukacja ekologiczna, odpolitycznienie ochrony środowiska, nowy system finansowania i zarządzania środowiskiem oraz ulepszone prawo.

Gwarancje

Na prowadzone przez nas usługi udzielamy gwarancji w zakresie:

 • Terminowej realizacji powierzonych zadań – usługa realizowana jest w ustalonych terminach, natomiast w nagłych sytuacjach zapewniamy natychmiastową reakcję,
 • Realizacji powierzonych zadań zgodnie z obowiązującym prawem
 • Wieloletniej gwarancji na roboty remontowo–budowlane
 • Wieloletniej gwarancji na skuteczność oraz utrzymanie parametrów jakościowych materiałów i surowców wykorzystanych przy remontach obiektów
 • Wieloletniej gwarancji na skuteczność oraz utrzymanie parametrów jakościowych użytych środków i substancji czyszczących oraz impregnujących

Ubezpieczenia

Zdajemy sobie sprawę, że nasza działalność niesie potencjalne zagrożenia, dlatego jesteśmy przygotowani na wszelkie sytuacje awaryjne, a także wiążące się z nimi konsekwencje. Posiadamy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności cywilnej kontraktowej, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., w skład której wchodzą:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy
 • Ubezpieczenie na wypadek szkody wyrządzonej osobom trzecim przez podwykonawców
 • Ubezpieczenie na wypadek szkody powstałej wskutek bezpośredniej lub pośredniej emisji, wycieku substancji szkodliwych w powietrze, do wody lub ziemi