Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 
Ograniczenie emisji CO2 jest jednym z najważniejszych kierunków rozwoju gospodarki Polski i Europy. Zwiększona świadomość zaowocowała powstaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który ma na celu:

  • poprawę efektywności energetycznej i redukcję zużycia energii
  • zwiększenie udziału wykorzystania OZE
  • poprawę jakości powietrza

 

W ramach przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oferujemy:

  • opracowanie baz danych zawierających wyselekcjonowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią
  • inwentaryzację pyłów zawieszonych oraz gazów cieplarnianych
  • kompleksowe opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zgodnie ze szczególnymi wytycznymi i zaleceniami
  • przeprowadzenie szkolenia w zakresie opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla pracowników
  • przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej oraz upublicznienie informacji o opracowaniu planu
  • opracowanie i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na  środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej